2015, ജനുവരി 5, തിങ്കളാഴ്‌ച

കാഞ്ഞിരക്കുരു എന്ന എന്റെ രാജ്യം


കുടിച്ചുവറ്റിക്കാൻ
പ്രണയാകാരം
പൂണ്ടൊഴുകുന്നൊരു പുഴയും
ബാക്കിയില്ലാതിരിക്കേ
ഞാൻ രാജ്യത്തെ പ്രണയിക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നു
രാജ്യം
ഒരു ശരീരമാകുന്നു
വെട്ടിയരിഞ്ഞ്‌ കാഞ്ഞിരത്തിന്‌
വളമാക്കേണ്ടത്‌
കാഞ്ഞിരക്കുരു
ഒരു മതമാകുന്നു
അരച്ചു കലക്കി
ഞാനെന്ന പട്ടിക്ക്‌
തീറ്റയായ്‌ വെക്കേണ്ടത്‌

1 comments:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം പറഞ്ഞു... മറുപടി

കുടിച്ചുവറ്റിക്കാൻ
പ്രണയാകാരം പൂണ്ടൊഴുകുന്നൊരു
പുഴയും ബാക്കിയില്ലാതിരിക്കേ ഞാൻ
രാജ്യത്തെ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു